GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - Документи

НАЧАЛОНачало

13.09.2019г. - Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива 2017г.-2020г.

03.09.2019г. - Приложение Б патронаж

03.09.2019г. - Приложение А патронаж

03.09.2019г. - Обявление за провеждане на подбор на медицинска сестра по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР 2014-20120

02.09.2019г. - Кампания "Да изчистим България Заедно"

02.09.2019г. - Обявяване Заповед №2500/29.08.2019г.за осигуряване на свободен достъп до имотите засегнати от сервитута на обект: „Изграждане на нова въздушна линия /ВЛ/400 kV от п/ст Варна до п/ст Бургас“

29.08.2019 - Обява за окончателен регистър на имотите и карта за масивите за ползване

27.08.2019г. - Обявяване Заповед РД11-1741 от 21.08.2019г. на Изпълнителния директор на БАБХ във връзка с АЧС в село Осеново при диво прасе

21.08.2019г. - Приложение Б

21.08.2019г. - Приложение А

21.08.2019г. - Обявление за провеждане на подбор по ОПРЧР 2014-2020

20.08.2019г. - Списък на класираните и на предложените за назначаване кандидати по процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР2014-2020

12.08.2019г. - СПИСЪК на класираните и на предложените за назначаване кандидати след процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия”, обявена м. юли 2019г.

05.08.2019г. - Обява на ОСЗ Провадия за изготвяне на предварителни регистри на имотите съгласно чл.72 от ППЗСПЗЗ 2019/2020г.

02.08.2019г. - СПИСЪК на допуснатите и недопуснати до Етап 2 – Събеседване

01.07.2019г. - ИП скица "Класик ауто 16"

01.08.2019г. - ИП уведомление "Класик ауто 16"

31.07.2019г. - Писмо от Министерството на земеделието, храните е и горите за взетите решения от заседание на Централния епизоотичен съвет от 29.07.2019г.

16.07.2019г. - Информация за включване в механизма за лична помощ на деца и лица с увреждания

11.07.2019г. - Обява за прием на документи за услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищна готовност на децата за равен старт в училище (Лятно училище)“ за деца от 5 до7 години.

03.07.2019г. - Заявление патронажна грижа

03.07.2019г. - Приложение А

03.07.2019г. - Приложение Б

03.07.2019г. - Приложение В

03.07.2019г. - Обява за подбор за длъжности по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия” по ОПРЧР2014-2020 със срок до 05.08.2019г.

03.07.2019г. - ОД“Земеделие“ обявява Протокол за разпределение на мери и пасища в землището на село Бозвелийско

01.07.2019г. - Община Провадия обявява публичен търг с явно на даване за продажба на имот с площ от 1.906 дка с идентификатор 04457.93.2 в землището на село Блъсково на 17 юли 2019г.

01.07.2019г. - Община Провадия обявява публични търгове с явно на даване за отдаване по наем на терени на 17 юли 2019г. за поставяне на преместваеми обекти.

01.07.2019г. - Съобщение за инвестиционно предложение на "ЗСК - Девня" АД

28.06.2019г. - Подбор за заемане на длъжността социален работник в ЦНСТДМУ

25.06.2019г. - Списък допуснатите и недопуснати кандидати по процедура за подбор по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия” по ОПРЧР2014-2020

17.06.2019г. - Заповед №1455/17.06.2019г.

13.06.2019г. - Община Провадия подписа договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила” към МТСП

06.06.2019г. - Обява за подбор за длъжности в Лятно училище и други дейности по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия” по ОПРЧР2014-2020

06.06.2019г. - Приложение В - Ранно детско развитие

06.06.2019г. - Приложение Б - Ранно детско развитие

06.06.2019г. - Приложение А - Ранно детско развитие

05.06.2019г. - Предстоящо третиране на зелени площи срещу кърлежи в гр. Провадия

31.05.2019г. - ЗК“Житница“ с.Житница Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в землището на село Житница в посев от царевица.

29.05.2019г. - Община Провадия обявява Протокол №3 на комисия по чл.201 от ЗУТ за опр. на размера на обезщетенията за части от имоти засегнати от безсрочен сервитут и стъпка на стълб в земл. на селата Бозвелийско, Бързица, Житница и Манастир от прокарване на ВЛ- 400КВ.

29.05.2019г. - Община Провадия обявява Протокол №1 на комисия по чл.201 от ЗУТ за определяне на размера на обезщетенията за части от имоти засегнати от безсрочен сервитут на обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз" АД в село Златина

27.05.2019г. - Обява за прием на документи за услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на деца за равен старта в училище (Лятно училище)“ за деца от 5 до 7 години

20.05.2019г. - „НКЖИ ЕНЕРГО СЕКЦИЯ “ Г.Оряховица“ Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в землищата на населените места с ЖП инфраструктура в участък Каспичан Провадия път 2 на 03-05.06.2019г.

20.05.2019г. - „НКЖИ ЕНЕРГО СЕКЦИЯ “ Г.Оряховица“ Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в землищата на населените места с ЖП инфраструктура в участък Каспичан Провадия път 1 на 30-31.05.2019г.

20.05.2019г. - Обявяване на Заповед №РД -19 – 04- 1/08.05.2019г.на Директора на ОД“ Земеделие Варна за пожароопасен сезон

15.05.2019г. - ЗК“Житница“ с.Житница Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в землището на село Житница в посев от слънчоглед.

14.05.2019г. - Уведомяване за извършване на РЗМ от ЗК“Кривня“ село Кривня в посеви от слънчоглед в землището на село Кривня

14.05.2019г. - „СКАЙ-К“АД Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в посев пшеница в землището на гр.Провадия.

10.05.2019г. - „СКАЙ-К“АД Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности посев слънчоглед в землището на гр.Провадия.

09.05.2019г. - ЕТ“ Ренк Румен Райчев“ Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности посев слънчоглед в землището на гр.Провадия.

07.05.2019г. - ЗК“Житница“ с.Житница Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в землището на село Житница.

03.05.2019г. - ЕТ“ Ренк Румен Райчев“ Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в землището на гр.Провадия.

03.05.2019г. - ЕТ“Родина Иван Попов“ Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в землището на гр.Провадия.

25.04.2019г. - „НКЖИ ЕНЕРГО СЕКЦИЯ “ Г.Оряховица Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в землищата на населените места с ЖП инфраструктура .

25.04.2019г. - Община Провадия обявява Прот. №2 на комисия по чл.201 от ЗУТ за определяне на размера на обезщ. за части от имоти засегнати от безсрочен сервитут и стъпка на стълб в землищата на селата Бозвелийско, Бързица, Житница и Манастир от прокарване на ВЛ- 400КВ

24.04.2019г. - Информация по чл.4, ал.2 от НУ-РИОВОС за ИП "Отглеждане и развиване на земеделско стопанство - овощна градина на територията на област "Варна" Добромир Иванов Стоянов

23.04.2019г. - Уведомяване за извършване на РЗМ от „СКАЙ – К“ АД гр.Варна в посеви от есенници в землището на гр.Провадия м-ст Солницата

19.04.2019г. - Съобщение за осигуряване на обществен достъп по реда на чл. 41, ал.1 от Закона за подземните богатства до разрешение № 498/ 09.04.2019г. на „ЗСК- Девня” АД гр. Варна.

19.04.2019г. - „НКЖИ – ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ“ ШУМЕН Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в землищата на населените места с ЖП инфраструктура по график

18.04.2019г. - Обевяване на Заповед № РД-180/11.03.2019г. на Министъра на Околната среда и водите за пожароопасен сезон за 2019г. и предписание на Директора на РИОСВ Варна за предприемане мерки за недопускане на пожари през сезона от страна на арендатори, наематели и

16.04.2019г. - ЗК“ Житница“ уведомява собствениците на пчелини за извършване на РЗМ в посеви от есенници в землището на село Житница.

12.04.2019г. - Към вх.№2279 - Приложение от №1 do №23

08.04.2019г. - Oбществен достъп до информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП с възложител „Булгартрансгаз” ЕАД

05.04.2019г. - Уведомяване за извършване на РЗМ от ЗК“Кривня“ село Кривня в посеви от есенници в землището на село Кривня

04.04.2019г. - Обевяване на пожаро опасен сезон в горските територии със Заповед № РД-19-86/02.04.2019г. на Областния управител за времето от 05.04.2019г до 31.10.2019г.

02.04.2019г. - „СКАЙ –К“ АД уведомява собствениците на пчелини за извършване на РЗМ в посеви от пшеница и слънчоглед в землището на гр.Провадия в разрешените часове.

26.03.2019г. - Уведомяване за извършване на РЗМ от ЗК „Тутраканци“ село Тутраканци в посеви от есенници в землището на село Тутраканци

26.03.2019г. - Съобщение от обл. управител до парламентарно представените партии и коалиции до партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на европейския парламент от РБ, но не са парламентарно представени до други партии и коалиции

26.03.2019г. - Изработване на ПУП-ПП за обект "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз"" ЕАД

25.03.2019г. - Община Провадия обявява Протокол №1 на комисия по чл.201 от ЗУТ за определяне на размера на обезщетенията за части от имоти засегнати от безсрочен сервитут в землищата на селата Бозвелийско, Бързица, Житница и Манастир от прокарване на ВЛ- 400КВ.

20.03.2019г. - предложение вх.№2234 за удостояване със званието почетен гражданин на град Провадия

12.03.2019г. - ИП "Провадсол" ЕАД

07.03.2019г. - Уведомяване за извършване на РЗМ от „СКАЙ – К“ АД гр.Варна в посеви от есенници в землището на гр.Провадия м-ст Солницата

27.02.2018г. - Уведомяване за извършване на РЗМ от ЗК Житница, с. Житница в посеви от есенници

26.02.2019г. - Съобщение за осигурен обществен достъп до информация за инвестиционно предложение на „Булгартрансгаз“ ЕАД

25.01.2019г. - Обявяване на Заповед № 185 от 24.01.2019г. на Кмета на Община Провадия, касаеща забрана пашата на селскостопански животни в горски територии.

18.01.2019г. - Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен архитект“ в Община Провадия

15.01.2019г. - Обява

21.12.2018г. - Заповед №3692/20.12.2018г.

19.12.2018г. - Заповед № 3625/17.12.2018 г.

11.12.2018г. - Приложение 2

11.12.2018г. - Приложение 1

11.12.2018г. - ОБЩИНА ПРОВАДИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

26.11.2018г. - Обявяване на Заповед № 3155 /23.11.2018г. на Кмета на Община Провадия за сключване на договори с ползвателите на полски пътища се в землището на село Блъсково

26.11.2018г. - Обявяване на Заповед № 3154/23.11.2018г.на Кмета на Община Провадия за сключване на договори с ползвателите на полски пътища се в землището на село Бозвелийско

26.11.2018г. - Обявяване на Заповед № 3153/23.11.2018г.на Кмета на Община Провадия за сключване на договори с ползвателите на полски пътища се в землището на село Бързица

26.11.2018г. - Обявяване на Заповед № 3152/23.11.2018г.на Кмета на Община Провадия за сключване на договори с ползвателите на полски пътища се в землището на село Венчан

26.11.2018г. - Обявяване на Заповед № 3151/23.11.2018г. на Кмета на Община Провадия за сключване на договори с ползвателите на полски пътища се в землището на село Градинарово

26.11.2018г. - Обявяване на Заповед № 3150/23.11.2018г.на Кмета на Община Провадия за сключване на договори с ползвателите на полски пътища се в землището на село Добрина

26.11.2018г. - Обявяване на Заповед № 3149/23.11.2018г. на Кмета на Община Провадия за сключване на договори с ползвателите на полски пътища се в землището на село Житница

26.11.2018г. - Обявяване на Заповед № 3148/23.11. 2018г. на Кмета на Община Провадия за сключване на договори с ползвателите на полски пътища се в землището на село Златина

26.11.2018г. - Обявяване на Заповед № 3147/23.11.2018г.на Кмета на Община Провадия за сключване на договори с ползвателите на полски пътища се в землището на село Китен

26.11.2018г. - Обявяване на Заповед № 3146/23.11.2018г. на Кмета на Община Провадия за сключване на договори с ползвателите на полски пътища се в землището на село Комарево

26.11.2018г. - Обявяване на Заповед № 3145/23.11.2018г.на Кмета на Община Провадия за сключване на договори с ползвателите на полски пътища се в землището на село Кривня

26.11.2018г. - Обявяване на Заповед № 3144/23.11. 2018г. на Кмета на Община Провадия за сключване на договори с ползвателите на полски пътища се в землището на село Манастир

26.11.2018г. - Обявяване на Заповед № 3143/23.11.2018г.на Кмета на Община Провадия за сключване на договори с ползвателите на полски пътища се в землището на село Неново

26.11.2018г. - Обявяване на Заповед № 3142/23.11.2018г. на Кмета на Община Провадия за сключване на договори с ползвателите на полски пътища се в землището на село Овчага

26.11.2018г. - Обявяване на Заповед № 3141/23.11.2018г.на Кмета на Община Провадия за сключване на договори с ползвателите на полски пътища се в землището на село П.дол

26.11.2018г. - Обявяване на Заповед № 3140/23.11.2018г.на Кмета на Община Провадия за сключване на договори с ползвателите на полски пътища се в землището на гр.Провадия

26.11.2018г. - Обявяване на Заповед № 3139/23.11.2018г. на Кмета на Община Провадия за сключване на договори с ползвателите на полски пътища се в землището на село Равна

26.11.2018г. - Обявяване на Заповед № 3138/23.11.2018г.на Кмета на Община Провадия за сключване на договори с ползвателите на полски пътища се в землището на село Славейково

26.11.2018г. - Обявяване на Заповед № 3137/23.11.2018г. на Кмета на Община Провадия за сключване на договори с ползвателите на полски пътища се в землището на село Снежина

26.11.2018г. - Обявяване на Заповед № 3136/23.11. 2018г.на Кмета на Община Провадия за сключване на договори с ползвателите на полски пътища се в землището на село Староселец

26.11.2018г. - Обявяване на Заповед № 3135/23.11.2018г. на Кмета на Община Провадия за сключване на договори с ползвателите на полски пътища се в землището на село Тутраканци

26.11.2018г. - Обявяване на Заповед № 3134/23.11.2018г.на Кмета на Община Провадия за сключване на договори с ползвателите на полски пътища се в землището на село Храброво

26.11.2018г. - Обявяване на Заповед № 3133/23.11.2018г. на Кмета на Община Провадия за сключване на договори с ползвателите на полски пътища се в землището на село Чайка

26.11.2018г. - Обявяване на Заповед № 3132/23.11.2018г.на Кмета на Община Провадия за сключване на договори с ползвателите на полски пътища се в землището на село Черковна

26.11.2018г. - Обявяване на Заповед № 3131/23.11.2018г.на Кмета на Община Провадия за сключване на договори с ползвателите на полски пътища се в землището на село Черноок

05.11.2018г. - Обществен достъп до информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП „Ремонт и оборудване на стопански сгради № № 3 и 4 с цел отглеждане на бройлери с капацитет 36 000 места за птици” с . Равна с Възложител: „Бул Чикън” ООД

05.11.2018г. - ИП „Складова база за зърно, оборудвана с автотранспортна и селскостопанска техника за обработване на земеделски земи и добив на зърнени култури” в ПИ 015006 землище на с. Златина, с Възложител: „ЗСК Девня” АД

31.10.2018г. - Заповед за определяне на районите и предлаганите услуги за сметосъбиране и сметоизвозване за 2019 г.

25.10.2018г. - Инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг за 7 автомобила и закупуване на апаратура и оборудване за Медицински център”, Възложител: АИППМП „Амбро Медика” ЕООД

25.10.2018г. - Инвестиционно предложение „Доставка и пуск в експлоатация на машини за производство на съдове (цилиндри) за пожарогасители”, Възложител: „Пожарна техника” ООД

18.10.2018г. - Инвестиционно предложение „Създаване на оптична кабелна мрежа на “Ултра Нет Бургас” ЕООД в гр. Провадия”, Възложител: „Ултра Нет Бургас” ЕООД

05.10.2018г. - Инвестиционно предложение „Извършване на дейности по оползотворяване на строителни отпадъци чрез влагане в обратни насипи, образувани от дейността на дружеството и/или други физически и юридически лица”

02.10.2018г. - Обявяване на Заповеди от №РД 18-17-144 до №РД 18-17-168 на Директора на ОД „Земеделие“ на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на Община Провадия

07.09.2018г. - Съобщение за инициатива на "Ви Ен Джи Пауър" ЕООД за ползване на язовир "Блъсково"

07.09.2018г. - Информация за собствениците на домашни свине във връзка със заболяването африканска чума по свинете

05.09.2018г. - Инвестиционно предложение „Изграждане на Автосервиз, вулканизатор, технически прегледи, автокантар, кафене и разкомплектоване на автомобили”, ПИ № 56143.53.22 с. Петров дол

20.08.2018г. - Инвестиционно предложение „Ремонт и оборудване на стопански сгради № 3 и № 4 в УПИ I, кв. 41 по плана на с. Равна

14.08.2018г. - Безплатен семинар на тема: “КАК ДА ПОДГОТВИМ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО АКТУАЛНИТЕ ЕВРОГРАНТОВЕ"

08.08.2018г. - График на заседанията на комисиите относно заповед № РД18-17-11 от 01.08.2018 на Директора на ОД „Земеделие“ Варна за назначаване на комисии по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

08.08.2018г. - Обявяване на заповед № РД18-17-11 от 01.08.2018 на Директора на ОД „Земеделие“ Варна за назначаване на комисии по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

01.08.2018г. - Обявяване на обява на ОС Земеделие за изготвени предварителни регистри на имотите за землищата на Община Провадия

01.08.2018г. - Инвестиционно предложение "Изграждане на производствена сграда към винарска изба „Салла естейт“ с капацитет 250 000 бутилки“ в ПИ № 04457.9.6, землище село Блъсково, общ. Провадия

10.07.2018г. - Инвестиционно предложение "Изпълнение на проект за рекултивация на нарушен терен" , възложител "Хидрострой" АД

10.07.2018г. - Обява относно Инвестиционно предложение "Изпълнение на проект за рекултивация на нарушен терен", възложител "Хидрострой" АД

27.06.2018г. - Устройствен правилник на общинска администрация гр. Провадия

27.06.2018г. - Обявяване на Заповед №1551 от 22.06.2018г. на Кмета на Община Провадия за предотвратяване и недопускане на пожари и пожарна безопасност на територията на Община Провадия

21.06.2018г. - Покана за свикване на общо събрание на "МИГ Възход - Ветрино - Вълчи дол - Провадия"

05.06.2018г. - Заповед №1332 / 01.06.2018г.

30.05.2018г. - Обявяване на Уведомително писмо вх.№РД 2600 – 902 / 28.05.2018г. за третиране на пшеница с фунгициди в землището на с. Добрина от „СКАЙ-К“ АД

23.05.2018г. - ИНФОРМАЦИЯ GDPR

23.05.2018г. - Списък на зелените площи в гр. Провадия, в които ще се извърши дезакаризация можете да видите

18.05.2018 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

18.05.2018 - Обявяване на Уведомително писмо вх.№РД 3800 – 16 / 18.05.2018г. за третиране на царевица с хербициди в землището на с. Житница от ЗК „Житница“

18.05.2018 - Обявяване на Уведомително писмо вх.№РД 2600 – 860 / 17.05.2018г. за третиране на ечемик с фунгициди в землището на гр. Провадия от „СКАЙ-К“ АД

15.05.2018 - Обявяване на Уведомително писмо вх.№РД 2600 – 818 / 10.05.2018г. за третиране на царевица с хербициди в землището на с. Житница от „СКАЙ-К“ АД

11.05.2018г. - Обявяване на Уведомително писмо вх.№РД 2600 – 818 / 10.05.2018г. за третиране на рапица с фунгицид в землището на с. Добрина от „СКАЙ-К“ АД

09.05.2018г. - ИП „Дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на области Варна и Добрич“, възложител „Хидрострой България“ ЕООД

04.05.2018 - Обявяване на Уведомително писмо вх.№РД 3800 – 13 / 04.05.2018г. за третиране на есенници с фунгицид в землището на с. Житница от ЗК „Житница“

04.05.2018 - Обявяване на Уведомително писмо вх.№РД 2600 – 791 / 04.05.2018г. за третиране на слънчоглед с хербициди в землището на Провадия и с. Добрина от „СКАЙ-К“ АД

04.05.2018 - Обявяване на Уведомително писмо вх.№РД 2600 – 791 / 04.05.2018г. за третиране на есенници с инсектициди в землището на с. Добрина от „СКАЙ-К“ АД

30.04.2018г. - Обявяване на Уведомително писмо вх.№РД 2600 – 756 / 27.04.2018г. за третиране на есенници с фунгициди от „СКАЙ-К“ АД в землището на с. Добрина

24.04.2018 - Обявление на Уведомително писмо вх.№ РД 2600 - 721/20.04.2018г. за третиране на слънчоглед с хербициди от "СКАЙ-К" АД в землището на село Добрина

23.04.2018 - Заповед за забрана на преминаването на МПС по мостовото съоражение на крепост Овеч

18.04.2018 - Обява по чл. 4 от Наредбата за ОВОС за ИП "Закриване и рекултививация на съществуващо Общинско депо за неопасни отпадъци" гр. Провадия

18.04.2018 - Обявяване на Уведомително писмо вх.№РД 3800 - 13/18.04.2018г. за третиране на слънчоглед с хербициди от ЗК "Житница" в землището на село Житница

18.04.2018 - Списък на зелените площи в гр. Провадия, в които ще се извърши дезакаризация

13.04.2018 - Обявяване на Уведомително писмо вх. №РД 2600 – 676/12.04.2018г. за третиране на есенници с хербициди и фунгициди от „СКАЙ-К“ АД в землището на гр. Провадия

-

12.04.2018г. - Обявяване на Заповед № 219 / 03.04.2018г. на директора на РУГ Варна за ограничаване достъпа, престоя и преминаването през имоти ДГФ в землището на село Невша попадащи под управлението на ТП "ДГС" Провадия, гр. Провадия

11.04.2018 - Обявяване на Уведомително писмо от „СКАЙ-К“ АД за третиране на есенници срещу неприятели в землището на село Добрина вх. № РД 2600 – 639 /10.04.2018г.

10.04.2018 - Обявяване на Уведомително писмо от „СКАЙ-К“ АД за третиране на рапица срещу неприятели в землището на село Добрина вх. № РД 2600 – 637 /10.04.2018г.

10.04.2018 - Обявяване на Уведомително писмо от „СКАЙ-К“ АД за третиране на слънчоглед и царевица срещу плевели в землището на село Добрина, Житница и Провадия вх. № РД 2600 – 636 /10.04.2018г.

10.04.2018 - Обявяване на Уведомително писмо от ЕТ „Ренк – Румен Райчев за третиране на есенници срещу плевели в землището на село Кривня вх. № СД - 172/10.04.2018г.

10.04.2018 - Обявяване на Уведомително писмо от „СКАЙ-К“ АД за третиране на ечемик срещу плевели в землището на Провадия вх. №2600 – 623/04.04.2018г.

10.04.2018 - Обявяване на Уведомително писмо от ЗК „Житница“ село Житница за третиране на ечемик и пшеница срещу плевели в землището на село Житница вх. №3800 – 12/05.04.2018г.

10.04.2018 - Обявяване на Уведомително писмо от ЗК „Кривня“ село Кривня за третиране на пшеница срещу плевели в землището на село Кривня в вх. №3800 – 11/04.04.2018г.

03.04.2018г. - Обявление на Уведомително писмо от ЗК „Тутраканци“ за третиране на ечемик и пшеница срещу плевели и болести в землището на село Тутраканци в вх. №РД 3800 – 10/02.04.2018г.

03.04.2018г. - Обявяване на Заповед № РД – 119/08.03.2018г. на министъра на околната среда и водите за определяне на пожароопасния сезон за 2018г. и мерките за осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии.

03.04.2018 - Обявление на Уведомително писмо от "СКАЙ-К" АД за третиране на ечемик и пшеница срещу плевели и болести в землището на село Добрина с вх. №РД2600-607/02.04.18г.

23.03.2018г. - Уведомление ОВОС Варна

01.03.2018г. - Обява за набиране на кандидати за курс „Начална военна подготовка” - 2018г.

19.01.2018 - Обявление на заповед №370от 16.02.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Комарево

09.02.2018г. - Обявление на заповед №290 от 08.02.2018г. на Кмета на Община Провадия за изменение на заповед №122/15.01.2018г. за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Кривня

09.02.2018г. - Обявление на заповед №289 от 08.02.2018г. на Кмета на Община Провадия за изменение на заповед №107/15.01.2018г. за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Чайка

09.02.2018г. - Обявление на заповед №288 от 08.02.2018г. на Кмета на Община Провадия за изменение на заповед №122/15.01.2018г. за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Славейково

05.02.2018 - Мерки за личната безопасност на населението и начините на действие в случаите на авария в "СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ ПРОВАДИЯ" ЕАД

02.02.2018 - Обява за провеждане на конкурс за матроски(войнишки) длъжности във военни формирования на ВМС

19.01.2018 - Обявление на заповед №117 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Градинарово

19.01.2018 - Обявление на заповед №116 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Венчан

19.01.2018 - Обявление на заповед №115 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Бързица

19.01.2018 - Обявление на заповед №118 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Добрина

19.01.2018 - Обявление на заповед №119 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Житница

19.01.2018 - Обявление на заповед №120 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Златина

19.01.2018 - Обявление на заповед №121 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Китен

19.01.2018 - Обявление на заповед №122 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Кривня

19.01.2018 - Обявление на заповед №123 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Манастир

19.01.2018 - Обявление на заповед №124 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Неново

19.01.2018 - Обявление на заповед №125 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Овчага

19.01.2018 - Обявление на заповед №106 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Черноок

19.01.2018 - Обявление на заповед №108от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Храброво

19.01.2018 - Обявление на заповед №107 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Чайка

19.01.2018 - Обявление на заповед №105 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Черковна

19.01.2018 - Обявление на заповед №113 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Блъсково

19.01.2018 - Обявление на заповед №114 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Бозвелийско

19.01.2018 - Обявление на заповед №112 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Славейково

19.01.2018 - Обявление на заповед №111 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Снежина

19.01.2018 - Обявление на заповед №110 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Староселец

19.01.2018 - Обявление на заповед №109 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Тутраканци

19.01.2018 - Обявление на заповед №127 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на гр. Провадия

19.01.2018 - Обявление на заповед №128 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Равна

19.01.2018 - Обявление на заповед №126 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Петров дол

18.01.2018 - Заповед № 155/17.01.2018г. за преустановяване на огледите и издаването на становища и разрешителни за премахване на дървета и клони на дървета на територията на община Провадия

15.01.2018 - Обява за конкурс за матроски длъжности във ВВМУ

15.01.2018 - Уведомление за ИП „Промишлена газова инсталация на Газово стопанство, площадков газопровод и вътрешна инсталация на компресиран природен газ за захранване на съществуващо котелно помещение в „Маслодобивен завод“ гр.Провадия“

19.12.2017 - Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба в СВ

14.12.2017 - Обявяване на Заповед №РД17-17-153/14.12.2017г. по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Комарево

06.12.2017 - Обява ВВС

06.12.2017 - Обява В.Ф. 32990

06.12.2017 - Обява В.Ф. 28000

21.11.2017 - Примерен семеен план за действия при бедствия

21.11.2017 - Примерно съдържание на раница за бедствия

21.11.2017 - Правила за поведение и действие при наводнение

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-168/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Черноок

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-165/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Храброво

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-167/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Черковна

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-164/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Тутраканци

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-163/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Староселец

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-162/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Снежина

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-161/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Славейково

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-160/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Равна

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-159/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на град Провадия

- Обявяване Заповед №РД17-17-158/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Петров дол

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-157/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Овчага

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-156/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Неново

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-155/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Манастир

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-154/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Кривня

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-152/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Китен

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-151/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Златина

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-150/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Житница

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-149/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Добрина

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-148/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Градинарово

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-146/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Бързица

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-145/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Бозвелийско

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-144/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Блъсково

14.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-166/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Чайка

14.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-147/31.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Венчан

09.11.2017 - Резултати от обществено обсъждане на ДОВОС за ИП „Изграждане на Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Варна” до п/ст „Бургас”

31.10.2017 - ПРАВИЛА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДАРОВИТИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

2017 - Заповед № 3047/20.10.2017г. на Кмета на Община Провадия относно определяне на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ

25.09.2017 - Обява за конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба

14.09.2017 - Пръскане рапица в землището на село Добрина от "СКА-К"АД

05.09.2017 - Пръскане рапица в землището на село Добрина от "СКА-К"АД

09.08.2017 - Обявяване заповедта по чл.37в, ал.1 от областна дирекция земеделие и график за заседания на комисиите по чл. 37в, ал.1

29.06.2017 - Писмо от Енерго-про

22.06.2017 - Обявяване Заповед № 1648 / 21.06.2017 г. на Кмета на Община Провадия за пожаро-опасен сезон при прибиране на реколтата

16.06.2017 - Заповед № 1547 / 15.06.2017 г. на кмета на Община Провадия

26.05.2017 - Уведомително писмо от ЗК "Житница" за извършване на РЗ дейности в землището на село Житница

26.05.2017 - Обява за обучение по специалност "Военна медицинска сестра"

26.05.2017 - Обява за обучение по специалност "Военен лекар"

26.05.2017 - Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМС

17.05.2017 - Уведомително писмо от 'СКАЙ - К' АД за извършване на РЗ дейности в землището на с. Добрина

15.05.2017 - Уведомително писмо от 'СКАЙ - К'АД за извършване на РЗ дейности в землището на гр. Провадия и с. Добрина

11.05.2017 - Уведомително писмо от 'СКАЙ - К'АД за извършване на РЗ дейности в землището на гр. Провадия, с. Житница и с. Добрина

09.05.2017 - Приложение 2

09.05.2017 - Приложение 1

09.05.2017 - Обява за военно формирование- 22240 Сливен

05.05.2017 - Уведомително писмо от "СКАЙ- К"АД за извършване на РЗ дейности в землището на гр. Провадия, с. Житница, с. Добрина

26.04.2017 - Уведомително писмо от "БД Агри" ЕООД за извършване на РЗ дейности в землището на Провадия

25.04.2017 г. - Уведомително писмо от ЗК "Житница' за извършване на РЗ дейности в землището на село Житница

19.04.2017 - Уведомително писмо- ЗК Провадия за извършване на РЗ дейности в землището на гр. Провадия

19.04.2017 - Уведомително писмо от ЗК "Житница" за извършване на РЗ дейности в землището на село Житница

13.04.2017 - Уведомително писмо

07.04.2017 - Обяваване на Уведомително писмо за РЗ мероприятия от ЗК "Кривня"

05.04.2017 - Обявяване на Уведомително писмо за РЗ мероприятия от ЗК Житница

04.04.2017 - Обявяване на Уведомително писмо за РЗ мероприятия от СКАЙК АД

30.03.2017 г. - Обявяване на Уведомително писмо за РЗ мероприятия от 'СКАЙК"АД

30.03.2017 г. - Обявяване на Уведомително писмо за РЗ мероприятия от ЗК Тутраканци

29.03.2017 - Уведомително писмо за опазване на пчели и пчелни семейства

29.03.2017 - -Уведомително писмо за опазване на пчели и пчелни семейства

28.03.2017 г. - Обявяване на Уведомителни писма от " СКАЙ - К"АД за извършване на РЗ дезинфекционни и дезинсекционни дейности съгласно Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за опазването на пчелите и пчелните семейства

24.03.2017 г. - Правилник за вътрешния трудов ред в Община Провадия

24.03.2017 - Уведомително писмо за опазване на пчели и пчелни семейства

20.03.2017 - Обявяване на заповед от №РД-17-7706-97 от 10.03.2017г. на Областен управител Варна за пожароопасен сезон в горските територии от 01.04.2017г. - 31.10.2017г.

09.03.2016 - Информация за планираните мерки за безопасносност и начините на поведение и действие в случай на авария

27.02.2017 - Заповед № РД 11-17/23.02.2017 за ограничение на движението на МПС на път III-208 "Провадия-Дъскотна-Айтос" в участъка на тунел

20.02.2017 - Правилник за вътрешния трудов ред в Община Провадия

10.02.2017 - Свободни места за гвардейци и стипендианти на МО

10.02.2017 - Работни места във ВМС- гр. Варна

07.02.2017 - Заповед №324 от 06.02.2017г. на Кмета на Община Провадия за забрана на паша в горски територии

01.02.2017 - Заповед от №289 от 31.01.2017 на Кмета на Община Провадия допълнение към Заповед №184 от 20.01.2017г. за сключване ан договори с ползватели на полски пътища на територията на землище Бозвелийско

25.01.2017 - Заповед от №183 до Заповед №205 от 20.01.2017 на Кмета на Община Провадия за сключване на договори с ползватели на полски пътища на територията на Община Провадия

19.01.2017 - Приложение Пловдив

19.01.2017 - Приложение Карлово

19.01.2017 - Приложение Стара Загора

19.01.2017 - Обява провеждане на конкурс за войнишки длъжности

18.01.2017 - Заявление - Приложение №1 към наредба №23

06.01.2017 - Заповед на кмета инфлуенца

05.01.2016 - МЗ за прием на курсанти и кадети във ВВУ

28.12.2016 - Обява за ИП гр.София

28.12.2016 - Уведомление за ИП гр.София

22.12.2016 - Заповед №РД 16-17-190/15.12.2016г.на Директора на ОД "Земеделие" Варна

12.12.2016 - Обявление на Заповеди РД-02-15-117 на зам.министър на МРРБ

04.11.2016 - Обява за вакантни длъжности във ВМА

03.11.2016 - Заповеди чл.32 ОД"Земеделие"

28.10.2016 - ИП"Изграждане на нова ВЛ 400kV"

28.10.2016 - Обява ИП"Изграждане на нова ВЛ 400kV"

28.10.2016 - Обява търг 16.11.2016г.

28.10.2016 - Заповед за определяне на районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване 28.10.2016

21.09.2016 - Запитване за оферта

04.07.2016 - Обявяване на протокол от 28.06.2016 г. за разпределение на пасища за Община Провадия от ДПФ

2016 - Заповед за забрана бране на липов цвят 2016 г.

26.04.2016 - Община Провадия започва пръскане срещу кърлежи

04.12.2015 - Заповед пиротехника

23.10.2015 - Програма за опазване на околната среда на Община Провадия 2015-2020 г. II част

23.10.2015 - Програма за управление на отпадъците на община Провадия 2015-2020 г.I част

- Заповед сметосъбиране и сметоизвозване

07.09.2015 - Обявление относно изготвяне на Програма за управление на отпадъците на територията на община Провадия

30.07.2015 - Заповед за забрана пашата в горски територии

10.06.2015 - Заповед №1452/09.06.2015 за забрана за събиране на липов цвят с търговска цел

28.05.2015г. - Протокол за разпределение на имоти пасища мера в землището на село Равна на собственици със селскостопански животни

28.05.2015г. - Протокол за разпределение на имоти пасища мера в землището на село Храброво на собственици със селскостопански животни

28.05.2015г. - Справка за пасищата за индивидуално и общо ползване в община Провадия

27.05.2015 - Протокол за разпределение на имоти

29.04.2015 - Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Провадия - 2015

08.04.2015 - Заповеди за прекратяване на категоризация на туристически обект.

16.02.2015 - Заповед №330/13.02.2015г. за прекратяване на категоризация на туристически обект

12.02.2015 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНО АЛТЕРНАТИВНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТИТЕ СЕЛИЩА

16.01.2015 - Сгради в гр. Провадия, покриващи критериите на програмата за саниране

28.11.2014 - Заповед №2847/25.11.2014г. за продажба на пиротехнически изделия

27.10.2014 - Заповед за определяне на районите и честотата за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Провадия за 2015г.

30.04.2014 - Одитно становище за заверка без резерви на Годишен финансов отчет на община Провадия за 2013г.

24.03.2014 - Такса за притежаване на куче

13.11.2013 - Категоризиране на туристически обекти по новия Закон за туризма

13.11.2013 - Образци документи - заведения за хранене и развлечения

13.11.2013 - Образци документи - места за настаняване

01.11.2013 - Подаване по електронен път на справка - декларация по чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма

26.11.2014 - Образец на Регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки, по чл. 116, ал. 2 от ЗТ

26.11.2014 - Справка-декларация за броя на реализираните нощувки, по чл. 116, ал. 4 от ЗТ.

30.10.2013 - Заповед за определяне на районите и честотата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Провадия през 2014г.

07.10.2013 - Заповед 2363 / 04.10.2013

30.09.2013 - РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ПРОДАЖБИ за 2013 г.

30.09.2013 - РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ПРЕКРАТЯВАНЕ СЪСОБСТВЕНОСТ За 2013 г.

10.06.2013 - Обява за набиране на резервисти

2013 - Антикорупционни правила

2013 - Достъп до обществена информация

2013 - Етичен кодекс

2013 - Харта на клиентаОбяви, съобщения

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Обява за търг на 18.10.2019г.
Община Провадия обявява На 18.10.2019 г. от 10.00 часа – повторен публичен...
повече..

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам: наследници на Янаки Манолов Иванов – собственик на УПИ ХІV– 144 , Атанас Иванов Кунев- собственик на УПИ ХІ-141 , Янко Николинков Янков- собственик на УПИ ІV-140 в кв. 41 по плана на с . Бозвелийско , о
УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 19.09.2019 год. На основание чл. 61, ал. 3 от...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 79/13.09.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®