GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - Обявления и информация

НАЧАЛОНачало

23.10.2020г. - Обявление за подбор по проект УРДР

23.10.2020г. - ПРИЛОЖЕНИЕ Б - Обявление за подбор по проект УРДР

23.10.2020г. - ПРИЛОЖЕНИЕ A - Обявление за подбор по проект УРДР

23.10.2020г. - „Проект за санитарно – охранителна зона (СОЗ) около водоснабдителна група „Комаре-во“, състояща се от каптаж „Соук су“, изграден в с. Комарево ЕКАТТЕ 38114, общ. Провадия и с. Рояк ЕКАТТЕ 63135, общ. Дългопол, обл. Варна

23.10.2020г. - Уведомление по чл. 4, ал.2 от НУРИ - ОВОС за ИП с възложител "ТОПГИЪР - 84" ЕООД

22.10.2020г. - Обявление Община Провадия

22.10.2020г. - Обявление по чл.16, ал.3 от НУРИОВОС

22.10.2020г. - Заповед на министъра на здравеопазването

21.10.2020г. - Съобщение за осигурен обществен достъп до информация по Приложение 2 съгласно чл. 6 от Наредбата за ОВОС. Възложител - „Алтео БГ“ ООД

21.09.2020г. - Заповед за сметосъбиране и сметоизвозване

15.10.2020г. - Уведомление за инвестиционно намерение по чл.4, ал.2 от НУРИОВОС

08.10.2020г. - Уведомление по чл.4,ал,2 от НУРИОВОС за ИП с възложител „АЛТЕО БГ“ ООД

06.10.2020г. - Увед. писмо с вх.№РД-9100-1398/02.10.2020г. В изпъл. на СМР на обект:"Лот 29 Път III-208 - Провадия - Дъскотна от км 49+184 до км 65+933 обл. Бургас, Варна"

06.10.2020г. - Обявление на МОСВ относно изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона

23.09.2020г. - Съобщение за започване набирането на преброители

18.09.2020г. - Уведомително писмо на Булгартрансгаз до заинтересуваните страни за спасителни археологически разкопки на КС“Нова Провадия“

27.08.2020г. - Съобщение за осигурен обществен достъп до информация по Приложение 2 съгласно чл. 6 от Наредбата за ОВОС. Възложител - „Гардения прима“ ООД

26.08.2020г. - Обявление на основание чл. 128 , ал. 1 от ЗУТ - изработен ПУП – ПП за трасе за входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки – ел. захранване , водопровод и канализация, свързани с етап „КС Нова Провадия” на „Булгартрансгаз” – ЕАД

14.08.2020г. - Съобщение по чл. 95, ал.3 от ЗООС и чл.9 от НУРИОВОС относно доклад за ОВОС на ИП с възложител „Провадсол” ЕАД

10.08.2020г. - Уведомление за ИП с възложител:„Гардения прима” ООД

10.08.2020г. - Съобщение по чл.62, ал.1 и чл.62а, във връзка с чл.75 от Закона за водите (Разр. № 21520453/08.01.18г.)

10.08.2020г. - Съобщение по чл.62, ал.1 и чл.62а, във връзка с чл.75 от Закона за водите (Разр. № 21520404/18.11.16г.)

07.08.2020г. - Обявяване на График на заседанията на комисията назначена със Заповед на ОД“Земеделие за землищата на Община Провадия

05.08.2020г. - Обява на ОСЗ Провадия за изготвяне на предварителни регистри на имотите съгласно чл.72 от ППЗСПЗЗ 2020/2021 г.

03.08.2020г. - Обявление за провеждане на подбор за домашен помощник за с. Блъсково по проект „Социален патронаж в община Провадия – Компонент 3“ по ОПРЧР2014-2020

03.08.2020г. - Пакет документи относно Обявление за провеждане на подбор за домашен помощник за с. Блъсково по проект „Социален патронаж в община Провадия – Компонент 3“ по ОПРЧР2014-2020

03.08.2020г. - Резултати от процедура за подбор на домашен помощник за с. Славейково по проект „Социален патронаж в община Провадия – Компонент 3“ по ОПРЧР2014-2020

13.07.2020г. - Обявяване на Заповед №1980 от 01.07.2020г. за изменение на Заповед №196/22.01.2020г. на Кмета на Община Провадия по чл.34в, ал.16 от ЗСПЗЗ за землището на село Добрина

08.07.2020г. - Афиш

07.07.2020г. - Проекти ВЕИ

07.07.2020г. - Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВЕИ и биогорива на Община Провадия за периода от 2020г. - 2030г.

03.07.2020г. - Протокол от Е-1 за подбор по проект УРДР

02.07.2020г. - Заповед № 1787 от 24.06.2020г. на Кмета на Община Провадия за опазване на селскостопанското имущество и продукция от пожари

30.06.2020г. - Протокол на ОД“Земеделие“ Варна за разглеждане на постъпилите в срок по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ заявления с искане за разпределение на имоти от ДПФ с НТП- ПМЛ

22.06.2020г. - Приложение Б - Декларация

22.06.2020г. - Приложение А - Завление

22.06.2020г. - Обявление за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C02 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия” по ОПРЧР2014-2020

16.06.2020г. - Обява за прием на документи за услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на деца за равен старт в училище (Лятно училище)“ за деца от 5 до 7 години

11.06.2020г. - Благотворителен концерт "Заедно за Мони"

04.06.2020г. - Предстоящо обслужване на жълти контейнери

28.05.2020г. - „БД АГРИ“ЕООД Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в посев слънчоглед в землището на гр.Провадия

26.05.2020г. - Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВЕИ и биогорива на Община Провадия за периода от 2010г. - 2020г.

19.05.2020 - Заповед № 1402/18.05.2020г. на Кмета на Община Провадия

18.05.2020г. - „БД АГРИ“ЕООД Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в посев слънчоглед в землището на гр.Провадия

18.05.2020г. - „БД АГРИ“ЕООД Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в посев слънчоглед в землището на гр.Провадия.

18.05.2020г. - ЗК“Кривня“ село Кривня уведомява пчеларите за извършване на РЗМ от в посеви от есенници в землището на село Кривня

15.05.2020г. - ЗК“ Житница“ уведомява собствениците на пчелини за извършване на РЗМ в посеви от слънчоглед в землището на село Житница в разрешените часове.

14.05.2020г. - „Изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци с капацитет“

14.05.2020г. - „СКАЙ-К“АД Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в посев царевица в землището на гр.Провадия.

14.05.2020г. - Разяснителна кампания

14.05.2020г. - Изисквания

13.05.2020г. - Пакет документи 2 „Социален патронаж в община Провадия – Компонент 3“ по ОПРЧР2014-2020

13.05.2020г. - Обявление за провеждане на подбор за домашен помощник по проект „Социален патронаж в община Провадия – Компонент 3“ по ОПРЧР2014-2020

12.05.2020г. - Резултати от процедура за подбор на домашен помощник по проект „Социален патронаж в община Провадия – Компонент 3“ по ОПРЧР2014-2020

08.05.2020г. - ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

07.05.2020г. - Обявяване на Заповед№1259 от 04.05.2020г. за изменение на Заповед №141 от 17.01.2020г. на Кмета на Община Провадия по чл.34в, ал.16 от ЗСПЗЗ

29.04.2020г. - ОБЩИНА ПРОВАДИЯ СТАРТИРА ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.101 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3

29.04.2020г. - ОБЩИНА ПРОВАДИЯ СТАРТИРА ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.101 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3 - Заявление

28.04.2020г. - Информация от мониторинг на РЗИ – Варна за качеството на питейната вода за периода 16.03.2020г. – 31.03.2020г.

27.04.2020г. - Заявление до Кмет на Община

27.04.2020г. - Заявление до Кмет на Кметство

24.04.2020г. - Заповед № 1166/23.04.2020 г. за изменение на Заповед № 195 от 22.01.2020 г. на Кмета на Община Провадия

24.04.2020г. - Заповед № 1165/23.04.2020 г. за изменение на Заповед № 195 от 22.01.2020 г. на Кмета на Община Провадия

14.04.2020г. - „БД АГРИ“ЕООД Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в посев слънчоглед в землището на гр.Провадия.

14.04.2020г. - Обевяване на Заповед № РД-221/09.03.2020г. на Министъра на ОСВ за пожароопасен сезон за 2020г. в ЗТ на ДГФ.

13.04.2020г. - Писмо от Председателя на УС на НСОРБ г-н Даниел Панов

10.04.2020г. - „СКАЙ-К“АД Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в посев царевица в землището на гр.Провадия.

10.04.2020г. - Единен информационен портал – официален източник на информация относно мерките за борба с разпространението на COVID-19 в България

06.04.2020г. - Уведомление за ИП „Напояване на имоти”в землището на с. Китен, община Провадия

03.04.2020г. - Писмо с изх. № 03-366-1 на Директора на РЗИ - Варна

03.04.2020г. - Информация от мониторинг на РЗИ - Варна

02.04.2020г. - ИП "Изграждане на център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване (с капацитет 15 места)" с възложител Община Провадия

27.03.2020г. - Обявяване на Заповед на Областния управител Варна за пожаро опасен сезон в горските територии Варна

19.03.2020г. - Уведомително писмо на „Енерго-Про“ гр. Варна

17.03.2020г. - Регистър на издадени заповеди за одобрени изменения на ПУП- ПРЗ, ПУП – ПП, ПУП – ПЗ , ПУП- ПР на територията на Община Провадия - 2017 г. – 2018 г - 2019г. -2020г.

17.03.2020г. - България временно затваря границите си за гражданите на определени държави

13.03.2020г. - Уведомително писмо на Булгартрансгаз до заинтересуваните страни за започване на строителни работи „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз

11.03.2020г. - Заповед № 694/10.03.2020 г.

04.03.2020г. - Обява по Компонент 2

04.03.2020г. - Обява по Компонент 1

24.02.2020г. - Обявяване на Заповед №546 от 21.02.2020г. за изменение на Заповед №145/17.01.2020г. по чл.34в, ал.16 от ЗСПЗЗ за землището на село Неново на Кмета на Община Провадия за определяне на ползватели на ПП

24.02.2020г. - Заявление - декларация относно Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“

24.02.2020г. - Обявление относно „Национална програма Предоставяне на грижи в домашна среда“

20.02.2020г. - Информация за насърчаване използването на енергия от ВЕИ и биогорива на Община Провадия за 2019г.

14.02.2020г. - Обявяване на писмо на РЗИ Варна за правилно извеждане на борбата с комарите като преносители на вируси и паразити

05.02.2020г. - Съобщение във връзка с чл. 62а, ал. 2, ал.3 и чл. 64 от Закона за водите относно Заявление за изменение на Разрешително № 21510348/29.07.2014г. за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

04.02.2020г. - Съобщение по чл. 23 от ЗООС

31.01.2020г. - Заповед за забрана на пашата от селскостопански животни в горските територии

27.01.2020г. - Обявяване на 10 бр.Заповеди по чл.34в, ал.16 от ЗСПЗЗ на Кмета на Община Провадия за определяне на ползватели на ПП в селата Житница, Равна, Славейково, Староселец, Тутраканци, Храброво, Чайка, Черковна и Черноок

23.01.2020г. - Обявяване на 8 бр.Заповеди по чл.34в, ал.16 от ЗСПЗЗ на Кмета на Община Провадия за определяне на ползватели на ПП в селата Блъсково, Бозвелийско, Бързица, Венчан, Градинарово, Добрина, Овчага и гр.Провадия

22.01.2020г. - Обявяване на 7 бр.Заповеди по чл.34в, ал.16 от ЗСПЗЗ на Кмета на Община Провадия за определяне на ползватели на ПП в селата Златина, Китен, Комарево, Кривня, Манастир, Неново, Петров дол

21.01.2020г. - ИП „За Изграждане на капково напояване“ в ПИ 10663.16.18, 10663.16.19 зем. територия с НТП „Друг вид насаждение“ и ПИ 10663.16.47, зем. територия, с НТП „Овощна градина“ с обща площ 44655 кв.м, в земл. на с. Венчан, м-ст „Помпена Златина“ общ. Провадия

17.01.2020г. - Отчет по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност за 2019г.

17.01.2020г. - Приложение 2 съгласно НУРИОВОС за ИП с възложител „Провадсол” ЕАД

03.01.2020г. - Приложение Б РДР

03.01.2020г. - Приложение А РДР

31.12.2019г. - Обява за ИП „Изграждане на рибовъдно стопанство с възложител „Рамар Фиш” ООД

20.12.2019г. - Община Провадия обявява Протокол №1 на комисия по чл.201 от ЗУТ за определяне на размера на обезщетенията за части от имоти засегнати от безсрочен сервитут на обект етап„Б1: „ СОГ и КВ „Златина“" ЕКАТТЕ 31005, община Провадия, област Варна

06.12.2019г. - Устройствен правилник на общинска администрация Провадия

03.12.2019г. - ИП „Приемно предавателна (базова) станция № 4314, върху сграда находяща се в УПИ II, кв. 20 по плана на гр. Провадия с административен адевс ул. „Шипка” № 16 Възложител:„Теленор България” ЕАД

15.11.2019г. - Информация по Приложение 2 за ИП „Изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци с капацитет 95 т/денонощие и 34 000 т/годишно” с възложител: „ЗСК – Девня” АД

12.11.2019г. - Информация за изпълнение на програма за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива 2018г.

11.11.2019г. - Годишен отчет за управление на ЕЕ по чл. 12 от ЗЕЕ

11.11.2019г. - Общинска програма за енергийна ефективност 2016-2020г.

29.10.2019г. - Заповед номер 3172/28.10.2019г. за определяне на районите и предлаганите услуги за сметосъбиране и сметоизвозване за 2020г.

09.10.2019 - Обявление

09.10.2019 - Уведомление

09.10.2019 - Уведомление ЗСК

09.10.2019 - ЗСК Девня искане

04.10.2019г. - Обявление на 26 бр. Заповеди по чл. 34в, ал.4 от ЗСПЗЗ на Директора на ОД "Земеделие" Варна

13.09.2019г. - Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива 2017г.-2020г.

16.07.2019г. - Информация за включване в механизма за лична помощ на деца и лица с увреждания

13.06.2019г. - Община Провадия подписа договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила” към МТСП

08.04.2019г. - Oбществен достъп до информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП с възложител „Булгартрансгаз” ЕАД

25.10.2018г. - Инвестиционно предложение „Доставка и пуск в експлоатация на машини за производство на съдове (цилиндри) за пожарогасители”, Възложител: „Пожарна техника” ООД

23.04.2018 - Заповед за забрана на преминаването на МПС по мостовото съоражение на крепост Овеч

18.04.2018 - Обява по чл. 4 от Наредбата за ОВОС за ИП "Закриване и рекултививация на съществуващо Общинско депо за неопасни отпадъци" гр. Провадия

21.11.2017 - Примерен семеен план за действия при бедствия

21.11.2017 - Примерно съдържание на раница за бедствия

21.11.2017 - Правила за поведение и действие при наводнение

09.11.2017 - Резултати от обществено обсъждане на ДОВОС за ИП „Изграждане на Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Варна” до п/ст „Бургас”

31.10.2017 - ПРАВИЛА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДАРОВИТИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

24.03.2017 г. - Правилник за вътрешния трудов ред в Община Провадия

20.02.2017 - Правилник за вътрешния трудов ред в Община Провадия

23.10.2015 - Програма за опазване на околната среда на Община Провадия 2015-2020 г. II част

23.10.2015 - Програма за управление на отпадъците на община Провадия 2015-2020 г.I част

29.04.2015 - Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Провадия - 2015

2013 - Антикорупционни правила

2013 - Достъп до обществена информация

2013 - Харта на клиентаОбяви, съобщения

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 92/23.10.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 89/22.10.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..

Обява за търг на 16.11.2020 г.
Община Провадия обявява На 16.11.2020 г. от 10.00 часа публичен търг с явно...
повече..

Обявление за подбор по проект УРДР
ОБЯВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®