GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 - 22 / 02.03.2018г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 02.03.2018г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Росен Миланов Иванов – заявление с вх. № СД 01 – 22 / 02.03.2018 г. за недвижим имот, намиращ се в гр. Провадия, обл.Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО с площ от 300 кв.м., съставляващо УПИ ХІ - 1796 в кв. 174 по плана на гр. Провадия, заедно с построените в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа със застроена площ от 76 кв.м., ЖИЛИЩНА СГРАДА на един етаж със застроена площ от 55 кв.м. и ГАРАЖ със застроена площ от 21 кв.м., при граници на имота: улица, УПИ Х-1795 и УПИ ХІІ - 1798.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7 /седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.За допълнителна информация :
тел.0518 / 47815, вътр. 130
С. Петров – Ст.специалист „УТЕОС“


инж. Пеньо Георгиев Ганев
Началник отдел „УТЕОС“


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®