GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за разрешение за ПУП-ПП за обект „Пътна връзка” в землище с. Петров дол, община Провадия


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Провадия , област Варненска на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните , че с решение № 40-672/27.09.2018 г. на Общински съвет - Провадия е издадено разрешение за изработване ПУП – ПП /парцеларен план/ за обект на техническата инфраструктура извън населените места „ Пътна връзка” за осигуряване транспортен достъп от път ІІІ-208, „ І-2-/о.п. Шумен- Девня/ - Провадия- Дългопол- Дъскотна- Айтос при километър 11 + 852 в ляво до ПИ №56143.53.22 и ПИ №56143.53.21 по кадастралната карта на с. Петров дол, община Провадия, област Варна. Трасето на проектираната пътна връзка попада в обхвата на път ІІІ- 208, ПИ с №56143.53.22 собственост на възложителя , ПИ№56143.53.21 собственост на Александър Каменов Варджиев и Димитър Каменов Варджиев и ПИ № 56143.53.329 полски път – общинска собственост .
инж. ФИЛЧО ФИЛЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®