GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 – 39/13.05.2019г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 13.05.2019г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Маруся Иванова – заявление с вх. № СД 01 – 39 / 13.05.2019 г. за недвижим имот, намиращ се в с. Блъсково, общ.Провадия, обл.Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО с площ от 330 кв.м., съставляващо УПИ ІІІ - 166 в кв. 54 по плана на с.Блъсково, заедно с построената в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА, при граници на имота: улица, УПИ ІІ - 167, УПИ VІІІ – 161, УПИ ІV - 165.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7 /седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.За допълнителна информация :
тел.0518 / 47815, вътр. 130
С. Петров – Ст.специалист „УТЕОС“

инж. Пеньо Ганев Началник отдел „УТЕОС“

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®