GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

Покана
Изх.№556/15.06.2018 год.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А

№ 36

Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.- кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове и кметски наместници от община Провадия,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет Провадия, което ще се проведе на 28.06.2018 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :
1.Отчет за изпълнение на бюджета на Община Провадия за 2017г./вх.№1783
2.Промяна по бюджета на Община Провадия за 2018г./вх.№1804
3.Отчет за изпълнение на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Провадия за 2017 г./вх.№1809
4.Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Провадия за периода 2016-2020г./вх.№1807
5.Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Провадия за 2019 г./вх.№1808
6.Информация за дейността на Клубовете на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания за 2017г./вх.№1810
7.Докладни записки вх.№1789, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1805, 1806, 1812.
8.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ХРИСТО ГИЧЕВ
Председател на ОбС Провадия

Г Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на постоянните комисии на Общински съвет Провадия

20.06.2018 год. /сряда/
13.00 ч. зала 204
ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани”
вх.№1783, 1804, 1809, 1807, 1808, 1810,
1789, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1805, 1806

14.30 ч., зала 204
ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“
вх.№1783, 1804,
1789, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797,1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1805, 1806, 1812

16.00 ч. зала 204
ПК “Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти“
вх.№1783, 1804, 1809, 1807, 1808, 1810,
1789, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1805, 1806

21.06.2018 год. /четвъртък/
13.00 ч. зала 204
ПК “Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“
вх.№1783, 1804,
1789, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1805, 1806,1812

14.30 ч. зала 204
ПК “Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“
вх.№1783, 1804, 1809, 1807, 1808, 1810,
1789, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1805, 1806,

16.00 ч. зала 204
ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“
вх.№1783, 1804, 1809, 1807, 1808, 1810,
1789, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1805,
1806, 1812


Материали за заседание


Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Варна

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®