GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

Съобщение


Изх.№765 /17.05.2019 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А

№ 49

Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.-кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове и кметски наместници от община Провадия,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет Провадия, което ще се проведе на 30.05.2019год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

1.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община Провадия за 2019г. / вх.№2323
2.Информация за дейността на Домашен социален патронаж за 2018г. / вх.№2311
3.Информация за дейността на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания за 2018г. / вх.№2312
4.Информация за дейността на Клубовете на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания за 2018г. / вх.№2313
5.Информация за дейността на Защитено жилище гр.Провадия за 2018г. / вх.№2314
6.Докладни записки вх.№2315, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2324, 2325, 2326, 2327, 2329, 2330.
7.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
8.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


ХРИСТО ГИЧЕВ
председател на ОбС Провадия


Г Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на постоянните комисии на Общ. съвет Провадия

20.05.2019 год. /понеделник/

13.00 ч., зала 326
ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани”
вх.№2323, 2311, 2312,
2315, 2317, 2319, 2320, 2321, 2322, 2324, 2325, 2326, 2327, 2329, 2330
вх.№2234-Предложение от инициативен комитет за обявяване на Ивайло Г. Иванов за „Почетен гражданин на град Провадия“


14.00 ч., зала 326
ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“
вх.№2323, 2311, 2312, 2313,
2315, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2324, 2325, 2326, 2327, 2329, 2330
вх.№2234-Предложение от инициативен комитет за обявяване на Ивайло Г. Иванов за „Почетен гражданин на град Провадия“

15.00 ч., зала 326
ПК “Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти“
вх.№2323, 2312, 2313, 2314,
2315, 2317, 2320, 2321, 2322, 2324, 2325, 2326, 2327, 2329, 2330
вх.№2234-Предложение от инициативен комитет за обявяване на Ивайло Г. Иванов за „Почетен гражданин на град Провадия“

21.05.2019 год. /вторник/

13.00 ч., зала 326
ПК “Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“
вх.№2323, 2313,
2317, 2320, 2321, 2322, 2324, 2325, 2326, 2327, 2329, 2330
вх.№2234-Предложение от инициативен комитет за обявяване на Ивайло Г. Иванов за „Почетен гражданин на град Провадия“

14.00 ч., зала 326
ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“
вх.№2323, 2311, 2312, 2313, 2314,
2315, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2324, 2325, 2326, 2327, 2329, 2330
вх.№2234-Предложение от инициативен комитет за обявяване на Ивайло Г. Иванов за „Почетен гражданин на град Провадия“

15.00 ч., зала 326
ПК “Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“
вх.№2323, 2311, 2312, 2313, 2314,
2315, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2324, 2325, 2326, 2327, 2329, 2330
вх.№2234-Предложение от инициативен комитет за обявяване на Ивайло Г. Иванов за „Почетен гражданин на град Провадия“


Материали за заседаниетоИзх.№732/20.03.2019 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ


ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Уважаеми съграждани,

В деловодството на ОбС Провадия е входирано предложение от инициативен комитет с вх.№2234/19.03.2019г. за удостояване със званието „Почетен гражданин” на град Провадия на журналиста и писателя

Ивайло Георгиев Иванов

С оглед на обществената значимост на отличието и в съответствие със Статут за реда за предложение, избор и удостояване със званието „Почетен гражданин” на град Провадия, становища могат да се представят до 20.04.2019 год. на e-mai: obs_provadia@abv.bg или в деловодството на Общински съвет Провадия – 9200, град Провадия, ул.“Дунав“ №39, стая 221.

Предложение с вх.№2234/19.03.2019 год.


Христо Гичев
Председател на ОбС Провадия


предложение вх.№2234 за удостояване със званието почетен гражданин на град Провадия

Доклад, относно предложение за определяне от ОбС Провадия на съдебни заседатели за Окръжен съд - Варна и протокол от изслушването

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели

Автобиографии на кандидатите, мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ

Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Варна

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®