GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

Съобщение


Изх.№231 /16.10.2020год.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А

№ 14

Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.- кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове на кметства и кметски наместници,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМ А, свиквам заседание на Общински съвет Провадия, което ще се проведе на 28.10.2020 год. от 9.00 часа в зала 119 на Община Провадия, при следния


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

1.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община Провадия за 2020г. /вх.№670
2.Извършени промени по бюджета на община Провадия през третото тримесечие на 2020г. /вх.№671
3.Докладни записки с №667, 672, 673, 674, 675, 676, 677.
4.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
5.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


Заседанието на ОбС Провадия ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки.
Неучастие в заседанието на общински съветник, съобразно чл.21 т.7 от Правилник за организацията и дейността на ОбС Провадия, поради неразположение или грипоподобни симптоми, ще бъде зачетено като уважителна причина.

ДИМО ДИМОВ
Председател на ОбС Провадия


Г Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на постоянните комисии на Общински съвет гр.Провадия

21.10.2020 год. /сряда/

13.30 часа, зала 119 - ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“

вх.№670, 671, 667, 672, 673, 674, 675, 676

14.30 часа, зала 119 - ПК “Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти“

вх. №670, 671, 676, 677

15.30 часа, зала 119 - ПК “Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“

вх.№670, 671, 674, 675, 676

22.10.2020 год. /четвъртък/

13.30 часа, зала 119 - ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“

вх.670, 671, 667, 672, 673, 677

14.30 часа, зала 119 - ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани”

вх.№670, 671, 667, 674, 675, 677

15.30 часа, зала 119 -ПК “Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“

вх.№670, 671, 672, 673


Материали за заседание

вх.№ 681, 682

вх.№683-проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Общ. Провадия

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®