GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

Съобщение


Изх.№311/15.02.2021год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А

№ 18

Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.- кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове на кметства и кметски наместници,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМ А, свиквам заседание на Общински съвет Провадия, което ще се проведе на 26.02.2021 год. от 9.00 часа в зала 119 на Община Провадия, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

1.Одобряване на общата численост и структурата на Общинска администрация – Провадия. /вх.№866
2.Приемане бюджета на община Провадия за 2021г. /вх.№857
3.Определяне размера на основните трудови възнаграждения на кметовете на кметства. /вх.№856
4.Отчет-анализ за дейността на служителите от РУ - Провадия през 2020г. /вх.№839
5.Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - гр.Провадия за 2020г. /вх.№858
6.Отчет за дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция - гр.Провадия за 2020г. /вх.№859
7.Отчет за дейността на Преходно жилище - с.Бързица за 2020г. /вх.№860
8.Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа - гр.Провадия за 2020г. /вх.№861
9.Отчет на дейностите по изпълнение на общински план за младежта за 2020г. /вх.№844
10.Годишен отчет за 2020г. за изпълнението на Програма за развитие на туризма в община Провадия за периода 2019-2020г. /вх.№848
11.Отчет за дейността на спортните клубове и туристическото дружество за 2020г., получаващи финансиране от общинския бюджет. /вх.№847
12.Приемане на програма за развитие на туризма в община Провадия за 2021-2022г. /вх.№849
13.Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Провадия през 2021г. /вх.№845
14.Докладни записки с №840, 841, 842, 843, 852, 862, 863, 864, 865, 867, 868, 869, 870, 871, 872.
15.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
16.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Заседанието на ОбС Провадия ще се проведе при спазване на предписанията на здравните органи, относно начина на разполагане на присъстващите в помещението, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, режим на дезинфекция и проветряване с оглед на въведените временни противоепидемични мерки на територията на РБ, въведени със Заповед №РД01-52/26.01.2021г. за изм. и доп. на Заповед №РД-01-677/25.11.2020г., изм. и доп. със Заповед №РД-01-718 от 18.12.2020г. и Заповед №РД-01-20 от 15.01.2021г. на министъра на здравеопазването.

При влошаване на епидемиологичната обстановка ще се спази чл.66а от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Провадия и заседанието ще се проведе от разстояние чрез видеоконференция.

ДИМО ДИМОВ
Председател на ОбС Провадия



Г Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на постоянните комисии на Общински съвет гр.Провадия

22.02.2021 год. /понеделник/

10.00 часа, зала 119 - ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“

вх.№866, 857, 856, 847, 849, 845
840, 841, 862, 863, 868, 869, 870, 872

13.0 часа, зала 119 - ПК “Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти“

вх. №866, 857, 858, 859, 860, 861,
852

15.30 часа, зала 119 - ПК “Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“

вх.№866, 857, 839, 858, 859, 860, 861, 844, 848, 847 849, 845,
852, 867, 868

23.02.2021 год. /вторник/

10.00 часа, зала 119 - ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“

вх.№866, 857, 848, 847, 849, 845,
840, 862, 863, 871

13.00 часа, зала 119 - ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани”

вх.№866, 857, 856, 839, 844,
840, 842, 843, 864, 865, 867

15.30 часа, зала 119 -ПК “Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“

вх.№866, 857,
840, 841, 842, 843, 864, 865, 869, 870, 871, 872

При влошаване на епидемиологичната обстановка ще се спази чл.50а от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Провадия и заседанията ще се проведат от разстояние чрез видеоконференция.





Материали за заседание част 1

Материали за заседание част 2





Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®